Phóng sự cưới (lễ nhà thờ): Quốc Trường – Thiên Hương